Whites

Shymko wins Whites

Gerald Shymko with Aryn Schmidt at third, Ryan Sveinbjornson and Steve Slupski on the front end wins the Whites

PLAYOFF BRACKET TEAM PROFILE