Scott Bailey
Born: Mar 12, 1970
in Brampton, Ontario
Resides: Brampton, Ontario
Throws: Right
Profession: Contractor
 Team Bailey (2016/17)  Brampton, Ontario 
Player Photo
SKIP
Scott
Bailey

Player Photo
Third
Joe
Frans

Player Photo
Second
Craig
Van Ymeren

Player Photo
Lead
Travis
Fanset

 Team Bailey (2016/17)  Brampton, Ontario 
Player Photo
SKIP
Scott
Bailey

Player Photo
Third
Joe
Frans

Player Photo
Second
Craig
Van Ymeren

Player Photo
Lead
Travis
Fanset

 Team Bailey (2016/17)  Brampton, Ontario 
Player Photo
SKIP
Scott
Bailey

Player Photo
Third
Joe
Frans

Player Photo
Second
Craig
Van Ymeren

Player Photo
Lead
Travis
Fanset

 Team Bailey (2016/17)  Brampton, Ontario 
Player Photo
SKIP
Scott
Bailey

Player Photo
Third
Joe
Frans

Player Photo
Second
Craig
Van Ymeren

Player Photo
Lead
Travis
Fanset

 Team Bailey (2015/16)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Scott
Bailey

Player Photo
Third
Joe
Frans

Player Photo
Second
Craig
Van Ymeren

Player Photo
Lead
Travis
Fanset

 Team Bailey (2015/16)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Scott
Bailey

Player Photo
Third
Joe
Frans

Player Photo
Second
Craig
Van Ymeren

Player Photo
Lead
Travis
Fanset

 Team Bailey (2015/16)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Scott
Bailey

Player Photo
Third
Joe
Frans

Player Photo
Second
Craig
Van Ymeren

Player Photo
Lead
Travis
Fanset

 Team Bailey (2015/16)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Scott
Bailey

Player Photo
Third
Joe
Frans

Player Photo
Second
Craig
Van Ymeren

Player Photo
Lead
Travis
Fanset

 Team Epping (2013/14)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Collin
Mitchell

Player Photo
Lead
David
Mathers

 Team Epping (2013/14)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Collin
Mitchell

Player Photo
Lead
David
Mathers

 Team Epping (2013/14)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Collin
Mitchell

Player Photo
Lead
David
Mathers

 Team Epping (2013/14)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Collin
Mitchell

Player Photo
Lead
David
Mathers

 Team Epping (2013/14)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Collin
Mitchell

Player Photo
Lead
David
Mathers

 Team Epping (2013/14)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Collin
Mitchell

Player Photo
Lead
David
Mathers

 Team Epping (2013/14)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Collin
Mitchell

Player Photo
Lead
David
Mathers

 Team Epping (2012/13)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Scott
Howard

Player Photo
Lead
David
Mathers

 Team Epping (2012/13)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Scott
Howard

Player Photo
Lead
David
Mathers

 Team Epping (2012/13)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Scott
Howard

Player Photo
Lead
David
Mathers

 Team Epping (2012/13)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Scott
Howard

Player Photo
Lead
David
Mathers

 Team Epping (2012/13)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Scott
Howard

Player Photo
Lead
David
Mathers

 Team Epping (2012/13)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Scott
Howard

Player Photo
Lead
David
Mathers

 Team Epping (2011/12)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Scott
Howard

Player Photo
Lead
David
Mathers

 Team Epping (2011/12)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Scott
Howard

Player Photo
Lead
David
Mathers

 Team Epping (2011/12)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Scott
Howard

Player Photo
Lead
David
Mathers

 Team Epping (2011/12)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Scott
Howard

Player Photo
Lead
David
Mathers

 Team Epping (2011/12)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Scott
Howard

Player Photo
Lead
David
Mathers

 Team Epping (2011/12)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Scott
Howard

Player Photo
Lead
David
Mathers

 Team Epping (2010/11)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Darryl
Prebble

Player Photo
Lead
Trevor
Wall

 Team Epping (2010/11)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Darryl
Prebble

Player Photo
Lead
Trevor
Wall

 Team Epping (2010/11)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Darryl
Prebble

Player Photo
Lead
Trevor
Wall

 Team Epping (2010/11)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Darryl
Prebble

Player Photo
Lead
Trevor
Wall

 Team Epping (2010/11)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
John
Epping

Player Photo
Third
Scott
Bailey

Player Photo
Second
Darryl
Prebble

Player Photo
Lead
Trevor
Wall

 Team Middaugh (2009/10)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Jon
Mead

Player Photo
Second
John
Epping

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

 M & M Meat Shops (2009/10)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Jon
Mead

Player Photo
Second
John
Epping

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

Alternate
Alternate
Trevor
Wall

 M & M Meat Shops (2009/10)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Jon
Mead

Player Photo
Second
John
Epping

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

Alternate
Alternate
Trevor
Wall

 M & M Meat Shops (2009/10)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Jon
Mead

Player Photo
Second
John
Epping

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

Alternate
Alternate
Trevor
Wall

 M & M Meat Shops (2009/10)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Jon
Mead

Player Photo
Second
John
Epping

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

Alternate
Alternate
Trevor
Wall

 Team Middaugh (2008/09)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Jon
Mead

Player Photo
Second
John
Epping

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

Alternate
Alternate
Trevor
Wall

 Team Middaugh (2008/09)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Jon
Mead

Player Photo
Second
John
Epping

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

Alternate
Alternate
Trevor
Wall

 Team Middaugh (2008/09)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Jon
Mead

Player Photo
Second
John
Epping

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

Alternate
Alternate
Trevor
Wall

 Team Middaugh (2008/09)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Jon
Mead

Player Photo
Second
John
Epping

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

Alternate
Alternate
Trevor
Wall

 Team Middaugh (2008/09)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Jon
Mead

Player Photo
Second
John
Epping

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

Alternate
Alternate
Trevor
Wall

 M and M Meat Shops (2007/08)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Jon
Mead

Player Photo
Second
Ian
Tetley

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

Alternate
Alternate
Graeme
McCarrel

 M and M Meat Shops (2007/08)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Jon
Mead

Player Photo
Second
Ian
Tetley

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

Alternate
Alternate
Graeme
McCarrel

 M and M Meat Shops (2007/08)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Jon
Mead

Player Photo
Second
Ian
Tetley

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

Alternate
Alternate
Graeme
McCarrel

 Team Middaugh (2006/07)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Peter
Corner

Player Photo
Second
Ian
Tetley

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

Alternate
Alternate
Trevor
Wall

 Team Middaugh (2006/07)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Peter
Corner

Player Photo
Second
Ian
Tetley

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

Alternate
Alternate
Trevor
Wall

 Team Middaugh (2006/07)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Peter
Corner

Player Photo
Second
Ian
Tetley

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

Alternate
Alternate
Trevor
Wall

 Team Middaugh (2006/07)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Peter
Corner

Player Photo
Second
Ian
Tetley

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

Alternate
Alternate
Trevor
Wall

 Team Middaugh (2005/06)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Peter
Corner

Player Photo
Second
Phil
Loevenmark

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

 Team Middaugh (2005/06)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Peter
Corner

Player Photo
Second
Phil
Loevenmark

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

 Team Middaugh (2005/06)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Peter
Corner

Player Photo
Second
Phil
Loevenmark

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

 Team Middaugh (2004/05)  Midland, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Graeme
McCarrel

Player Photo
Second
Joe
Frans

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

 Team Middaugh (2004/05)  Midland, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Graeme
McCarrel

Player Photo
Second
Joe
Frans

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

 Team Middaugh (2004/05)  Midland, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Graeme
McCarrel

Player Photo
Second
Joe
Frans

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

 Team Middaugh (2003/04)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Graeme
McCarrel

Player Photo
Second
Joe
Frans

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

 Team Middaugh (2003/04)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Graeme
McCarrel

Player Photo
Second
Joe
Frans

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

 Team Middaugh (2003/04)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Graeme
McCarrel

Player Photo
Second
Joe
Frans

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

 Team Middaugh (2002/03)  ,  
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Graeme
McCarrel

Player Photo
Second
Ian
Tetley

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

 Team Middaugh (2002/03)  ,  
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Graeme
McCarrel

Player Photo
Second
Ian
Tetley

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

 Team Middaugh (2001/02)  Midland, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Graeme
McCarrel

Player Photo
Second
Ian
Tetley

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

 Team Middaugh (2001/02)  Midland, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Graeme
McCarrel

Player Photo
Second
Ian
Tetley

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

 Team Middaugh (2001/02)  Midland, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Graeme
McCarrel

Player Photo
Second
Ian
Tetley

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

 Team Middaugh (2000/01)  Victoria Harbour, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Graeme
McCarrel

Player Photo
Second
Ian
Tetley

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

 Team Middaugh (1999/00)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Graeme
McCarrel

Player Photo
Second
Ian
Tetley

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

 Team Middaugh (1998/99)  Victoria Harbour, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Graeme
McCarrel

Player Photo
Second
Ian
Tetley

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

 Team Middaugh (1996/97)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Graeme
McCarrel

Player Photo
Second
Ian
Tetley

Player Photo
Lead
Scott
Bailey

 Team Middaugh (1995/96)  Toronto, Ontario 
Player Photo
SKIP
Wayne
Middaugh

Player Photo
Third
Graeme
McCarrel

Player Photo
Second
Ian
Tetley

Player Photo
Lead
Scott
Bailey


Warning: simplexml_load_file(): /var/www/vhosts/curlingzone.com/httpdocs/forums/includes/oom/oom2020_21_standings.xml:9: parser error : XML declaration allowed only at the start of the document in /var/www/vhosts/curlingzone.com/worldcurl.com/footer.php on line 8

Warning: simplexml_load_file(): <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> in /var/www/vhosts/curlingzone.com/worldcurl.com/footer.php on line 8

Warning: simplexml_load_file(): ^ in /var/www/vhosts/curlingzone.com/worldcurl.com/footer.php on line 8

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/curlingzone.com/worldcurl.com/footer.php on line 14

Warning: simplexml_load_file(): /var/www/vhosts/curlingzone.com/httpdocs/forums/includes/oom/oom2020_51_standings.xml:9: parser error : XML declaration allowed only at the start of the document in /var/www/vhosts/curlingzone.com/worldcurl.com/footer.php on line 40

Warning: simplexml_load_file(): <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> in /var/www/vhosts/curlingzone.com/worldcurl.com/footer.php on line 40

Warning: simplexml_load_file(): ^ in /var/www/vhosts/curlingzone.com/worldcurl.com/footer.php on line 40

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/curlingzone.com/worldcurl.com/footer.php on line 46