Kerri Einarson
Born: Oct 3, 1987
in , Manitoba
Resides: Gimli, Manitoba
Throws: Right